Saltar al contenido

NOSA/ESTORBO (A. Cisteró CLUB CÒRTUM 29.1.2020)

A cada intento por escuchar al otro, alguien está haciendo ruido para desbaratar la iniciativa y no perder un protagonismo que no se ha ganado ni merece.
Y los causantes no son unos cargos ni unas instituciones, siempre respetables, sino unas personas concretas a las que ruego: Deje de estorbar. ¡Paren, por favor!

A cada pas per escoltar l’altre, algú està fent soroll per esgarrar la iniciativa i no perdre un protagonisme que no s’ha guanyat ni mereix.
I els causants no són uns càrrecs ni unes institucions, sempre respectables, sinó unes persones concretes a les que prego: Deixeu de fer nosa. Pareu, si us plau!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

NOSA

Antoni Cisteró (Publicat a CLUB CÒRTUM)

Deia Churchill: “si encetem una discussió entre el passat i el present, descobrirem que hem perdut el futur”. Davant l’allau de gesticulacions estèrils del diputat president de la Generalitat, em pregunto: quina visió de futur ofereix el constant joc del gat i la rata, amb l’única finalitat de tenir pendents de les piruetes als que avui són espectadors i demà votants? Les enquestes donen una clara insatisfacció de la ciutadania envers la tasca de govern. Es dedica molt més temps a visitar Lledoners o Brussel·les que no pas a governar mínimament el país, i això la gent ho detecta, i ho pateix.

No ja des d’un punt de vista constitucionalista, sinó fins i tot adoptant una postura independentista cal preguntar-se: Quin servei fa tot aquest foc d’encenalls a la possibilitat d’assolir un grau d’autogovern més gran, en el camí vers un nivell d’independència viable dins un món globalitzat? Al meu entendre, un mal, molt mal, servei. No n’hi ha prou en xafar-ho tot per aixecar un edifici. No n’hi ha prou en ocupar aeroports si no es disposa d’una política aeroportuària i una implicació en el tràfec aeri. No n’hi ha prou en tallar la frontera, si no es té una política de transports inserta a Europa i unes disposicions de logística d’acord amb les necessitats de la ciutadania.

Estem en el cada cop més enredat dilema entre emoció i raó. Potser aquesta, per si sola, no basta per assolir un esperit col·lectiu que meni al progrés (impliqui o no la independència). Però l’emoció com a únic suport de cohesió, sense un mínim raonament acompanyat d’una gestió vàlida dels afers públics derivada d’aquest, porta només, tard o d’hora, a la depressió i a l’abandonament de l’interès pel futur de la col·lectivitat.

Per fi, encara que massa tard, hi ha intents de racionalitzar el problema; costarà trobar solucions, tardaran, però encara es farà més difícil arribar-hi, siguin quines siguin, si a cada pas per escoltar l’altre, algú està fent soroll per esgarrar la iniciativa i no perdre un protagonisme que no s’ha guanyat ni mereix.

Potser seria un exercici útil repassar la trajectòria dels dos protagonistes del “com pitjor, millor”, i si es vol, prescindint del vessant estatal que ha derivat en excessos jurídics. Cenyint-nos a l’àmbit català, la llista és llarga: Menyspreu al Parlament, als seus serveis jurídics, al mateix Estatut; no convocar eleccions per por de les xarxes socials; convocar un referèndum sense preveure un cens electoral digne de tal nom, amb la junta electoral dimitida i amb uns observadors callats durant tot el procés; demostració d’astúcia i capacitat logística i menyspreu envers els milers de persones que van defensar uns locals als quals no van acudir els responsables, deixant-los que la seva fe espiritual fos colpejada materialment. I després, engany als companys de govern, amb una fugida que possiblement va ajudar a agreujar la presó preventiva dels que es quedaren: soroll i més soroll, esgrima d’advocats i potenciació del guirigall a les xarxes socials gràcies als centenars de milers d’adreces i dades recollides en emotives, sempre emotives, accions anteriors.

La frase “carlista” de “com pitjor millor” està derivant cap a “com pitjor, pitjor”. Una perspectiva de futur realista i raonada, podria fer pensar en què el “pitjor” és un estat conjuntural, momentani, en el qual el sacrifici de la ciutadania es veurà recompensat després assolint unes fites raonables dissenyades prèviament. Però no és així. D’un present pitjor, fomentat pel vall de San Victo bi-presidencial, només se’n traurà un futur pitjor per a tothom, inclús per a una eventual possibilitat d’independència. I els causants no són uns càrrecs ni unes institucions, sempre respectables, sinó unes persones concretes a les que prego:

Deixeu de fer nosa. Pareu, si us plau!

ESTORBO

Antoni Cisteró

Decía Churchill: «si empezamos una discusión entre el pasado y el presente, descubriremos que hemos perdido el futuro». Ante la avalancha de gesticulaciones estériles del diputado presidente de la Generalitat, me pregunto: qué visión de futuro ofrece el constante juego del gato y el ratón, con el único fin de tener pendientes de las piruetas a los que hoy son espectadores y mañana votantes? Las encuestas dan una clara insatisfacción de la ciudadanía hacia la tarea de gobierno. Se dedica mucho más tiempo a visitar Lledoners o Bruselas que a gobernar mínimamente el país, y eso la gente lo detecta, y lo sufre.

No ya desde un punto de vista constitucionalista, sino incluso adoptando una postura independentista cabe preguntarse: ¿Qué servicio hace toda esta agua de borrajas a la posibilidad de alcanzar un grado de autogobierno más alto, en el camino hacia un nivel de independencia viable en un mundo globalizado? En mi opinión, un mal, muy mal, servicio. No basta arrasarlo todo para levantar un edificio. No basta el ocupar aeropuertos si no se dispone de una política aeroportuaria y una implicación en el tráfico aéreo. No basta cortar la frontera, si no se tiene una política de transportes inserta en Europa y unas disposiciones de logística de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía.

Estamos en el cada vez más enredado dilema entre emoción y razón. Quizás ésta, por sí sola, no baste para alcanzar un espíritu colectivo que lleve al progreso (implique o no la independencia). Pero la emoción como único soporte de cohesión, sin un mínimo razonamiento acompañado de una gestión válida de los asuntos públicos derivada de éste, lleva sólo, tarde o temprano, a la depresión y al abandono del interés por el futuro de la colectividad.

Por fin, aunque demasiado tarde, hay intentos de racionalizar el problema; costará encontrar soluciones, tardarán, pero aún se hará más difícil llegar a ellas, sean cuales sean, si a cada intento por escuchar al otro, alguien está haciendo ruido para desbaratar la iniciativa y no perder un protagonismo que no se ha ganado ni merece.

Quizás sería un ejercicio útil repasar la trayectoria de los dos protagonistas del «cuanto peor, mejor», y si se quiere, prescindiendo de la vertiente estatal que ha derivado en excesos jurídicos. Ciñéndonos al ámbito catalán, la lista es larga: Desprecio al Parlamento, a sus servicios jurídicos, al mismo Estatuto; no convocar elecciones por miedo a las redes sociales; convocar un referéndum sin prever un censo electoral digno de tal nombre, con la junta electoral dimitida y con unos observadores callados durante todo el proceso; demostración de astucia y capacidad logística por un lado, y por el otro desprecio hacia los miles de personas que defendieron unos locales a los que no acudieron los responsables, dejándolos que su fe espiritual fuera golpeada materialmente. Y luego, engaño a los compañeros de gobierno, con una fuga que posiblemente ayudó a agravar la prisión preventiva de los que se quedaron: ruido y más ruido, esgrima de abogados y potenciación de la algarabía en las redes sociales, y las calles, gracias a los cientos de miles de direcciones y datos recogidos en emotivas, siempre emotivas, performances anteriores.

La frase «carlista» de «cuanto peor mejor» está derivando hacia un «cuanto peor, peor». Una perspectiva de futuro realista y razonada podría hacer pensar en que el «peor» es un estado coyuntural, momentáneo, en el que el sacrificio de la ciudadanía se verá recompensado después alcanzando unas metas razonables diseñadas previamente. Pero no es así. De un presente peor, fomentado por el baile de San Victo bi-presidencial, sólo se sacará un futuro peor para todos, incluso para una eventual posibilidad de independencia. Y los causantes no son unos cargos ni unas instituciones, siempre respetables, sino unas personas concretas a las que ruego:

Deje de estorbar. ¡Paren, por favor!

.