Saltar al contenido

NOSTRES /nuestras

  • por

He passat per la plaça Universitat de Barcelona. Rètols de tots tipus, entre ells el ja famós: “els carrers seran sempre nostres”. I m’ha fet reflexionar.

Els mots “carrer”, “ser” són habituals, no preocupen, sempre hi haurà carrers, hi seran. Fins i tot el concepte de “sempre” és tant relatiu que no se sap ben bé quina és la seva volada. Ah! Però el “nostres”, aquests sí que pica. Quan hi ha un “nostres”, vol dir que hi ha un “seus”, dividint sense remei el conjunt. Sembla que es tracta d’una prostitució del concepte. Perquè si parléssim de què els carrers són de tots, i aquesta totalitat parlés, faria servir la mateixa frase: “els carrers són nostres”.

Però no: en el context actual, el “nostres” vol dir que hi ha un grup, nombrós sí, però no tothom, que es considera amb una certa carta de titularitat de la propietat. Si, per exemple, una família diu: “aquesta casa serà sempre nostra”, voldrà dir que té algun document, que dins la legalitat vigent, li atorga la propietat, i que no té intenció de vendre-se-la, i la llei avala la postura. No serà vàlid, per molt que cridi, que algú, assegut al replà, vagi dient: aquesta casa serà sempre nostra, si no en té la titularitat.

El mateix pot passar amb els carrers. Assumim que una part de la ciutadania, coordinadament, fa que els carrers siguin seus. Trenquen el consens que ens diu que són de tots. I un temps després, satisfets amb les seves vies rodades, amb les seves voreres i calçades, decideixen canviar el color dels semàfors. “A partir d’ara, els semàfors, aquells que regulen els nostres, i només nostres, carrers, es regiran pel següent codi: “Es podrà passar en groc i ens aturarem quan veiem un taronja, mentre el lila significarà precaució”. Què es trigaria a tenir totes les ciutats, les nostres, col·lapsades per la quantitat de topades, accidents i atropellaments que generaria la nova legislació? Com s’ho farien els qui no estant registrats per rebre consignes, ignoren les noves disposicions? I els estrangers? Potser, fet el nyap, només hi hauria la solució de prohibir circular als altres, els no-nostres, o millor encara, fer-los fora de la comunitat.

No seguim per aquí que podríem prendre mal, a causa del desconeixement de les regles, volubles, del joc. Però ja que s’ha parlat de la plaça Universitat, faig el següent suggeriment: Una vaga a la japonesa. En ella, els estudiants, es conxorxarien per estudiar el doble del que ho fan ara, amb l’objectiu d’assolir una matrícula d’honor en totes les assignatures a les quals es presentessin. Almenys, així, podran contribuir en el futur a l’excel·lència d’aquella república on no se circularà ni per la dreta ni per l’esquerra, sinó per la vora del mig. Potser alguns enginyers, assessorats per advocats de les noves i ben qualificades generacions, arribaran a la conclusió que els millors colors per als semàfors són el verd per passar i el vermell per aturar-se.

CASTELLANO:

He pasado por la plaza Universidad. Carteles de todo tipo, entre los que luce el famoso: “Las calles serán siempre nuestras”. Y ello me ha llevado a reflexionar.

Las palabras “calle”, “ser”, son habituales, no preocupan, siempre habrá calles, serán. Incluso el concepto de “siempre” es tan relativo que no se sabe cual es su alcance. ¡Ah! Pero el “nuestras”, esta sí que sacude. Cuando hay un “nuestras”, quiere decir que hay unas “suyas” dividiendo sin remedio el conjunto. Parece que se trata de una prostitución del concepto, ya que, si hablásemos de que las calles son de todos, y fuera esta totalidad la que hablara, utilizaría la misma frase: “Las calles serán siempre nuestras”.

Pero no: en el contexto actual, el “nuestras” significa que hay un grupo, numeroso, eso sí, pero no todo el mundo, que se considera con una cierta carta de titularidad de la propiedad. Si, por ejemplo, una familia dice: “esta casa será siempre nuestra”, querrá decir que tiene algún documento que, dentro de la legalidad vigente, le otorga la propiedad, y que no tiene intención de venderla, con la ley avalando su postura. No será válido, por mucho que grite, que alguien, sentado en el rellano, repita incansablemente: esta casa será siempre mía, si no posee la titularidad.

Lo mismo pasa con las calles. Asumimos que una parte de la ciudadanía, coordinadamente, consigue hacerse con las calles. Rompen el consenso que nos dice que son de todos. Y algún tiempo después, satisfechos con sus vías rodadas, con sus aceras y calzadas, deciden cambiar el color de los semáforos. “A partir de ahora, los semáforos, aquellos que regulan nuestras, y solo nuestras, calles, funcionarán bajo este código: Se podrá pasar en amarillo y nos pararemos en naranja, mientras que el morado significará precaución” ¿Cuánto se tardará en tener todas las ciudades colapsadas por la enorme cantidad de accidentes y atropellos que generaría la nueva legislación? ¿Cómo se las apañarían los que, no estando registrados para recibir consignas, ignorasen las nuevas reglas? ¿Y los turistas? Quizá, hecho el entuerto, solo cabría la posibilidad de prohibir circular a “los otros”, los “no-nuestros”, o mejor aún, echarlos de la comunidad.

NO sigamos por ahí, que es peligroso, dada la ignorancia de las reglas, volubles, del juego. Pero ya que he empezado hablando de la plaza Universidad, sugiero lo siguiente: Una huelga a la japonesa. En ella, los estudiantes se confabularían para estudiar el doble de lo habitual, con el objetivo de conseguir, todos los “nuestros”, una matrícula de honor en todas las asignaturas a las que se presentaran. Al menos, así, podrían contribuir en el futuro a la excelencia de aquella república donde no se circulará ni por la derecha ni por la izquierda, sino por el centro del extremo. Quizá algunos ingenieros, asesorados por abogados de las nuevas y bien cualificadas generaciones, llegarán a la conclusión de que los mejores colores para los semáforos son: el verde para pasar y el rojo para pararse.